Osobnosti Karlových Varů

Heinrich Mattoni (1830 – 1910)

V roce 1867 si vývoz Ottova pramene pronajal karlovarský vývozce minerální vody Heinrich Mattoni.  O pár později Mattoni koupil celou Kyselku. Pln energie zahájil velkorysou výstavbu lázní a vývoz Ottova pramene. Nechal v Kyselce vybudovat moderní stáčírnu a expedici minerálky s obytnými budovami a sklady. Následovaly stavby lázeňských domů, hotelů, promenád, kolonády a vodoléčebného ústavu. Mattoni investoval též do nového jímání pramenů. Roku 1894 vystavěl železniční linku Vojkovice nad Ohří - Kyselka. Mattoni byl zdatným obchodníkem a mistrně ovládal umění reklamy. Vývoz Mattoniho kyselky vystupňoval z 250 000 lahví v roce 1867 na 10 miliónů lahví ve svém úmrtním roce 1910. Již kolem roku 1880 patřila Mattoniho kyselka k nejznámějším minerálním vodám světa. Svou dobrou pověst si zachovala až do současnosti.

 

František Běhounek (28.10.1898 Praha – 1.01.1973 Karlovy Vary)

Byl český fyzik a spisovatel, autor zejména literatury pro mládež a science fiction. Studoval na reálce, pak fyziku a matematiku na UK, později (1920-1922) díky dvouletému stipendiu radiologii ve Francii u Marie Curie-Skłodowské. V letech 1922-1926 pracoval na založení Státního radiologického ústavu. Roku 1926 se zúčastnil na přímluvu Sklodowské části Amundsenovy výpravy k severnímu pólu vzducholodí Norge. Prováděl měření na Špicberkách, ale vlastního letu k pólu se nezúčastnil - letěly jen jeho přístroje. Roku 1928 byl jako specialista na kosmické záření členem posádky vzducholodi Italia Umberta Nobileho při jeho druhé výpravě. Na ní jako vůbec první Čech přeletěl nad severním pólem. Následné ztroskotání, několikatýdenní pobyt na ledové kře a záchranu sovětským ledoborcem Krasin popsal v knize Trosečníci na kře ledové (1928), přepracováno jako Trosečníci polárního moře. Kniha byla přeložena do řady světových jazyků.

V roce 1929, rok po návratu z této výpravy habilitoval na Karlově univerzitě a stal se docentem radioaktivity a atmosférické elektřiny. Nadále se zabýval vědeckou prací i psaním knih. V letech 1933-1945 vedl v Praze Státní radiologický ústav, který předtím zakládal. V letech 1936 - 1938 se podílel na založení observatoře atmosférické elektřiny na Štrbském plese. Po roce 1945 byl vedoucím fyzikálního oddělení Radioléčebného ústavu v Praze. Od roku 1951 vedl Onkologický ústav, který se stal o pět let později součástí Ústavu jaderné fyziky ČSAV. V roce 1953 byl zvolen členem korenspondentem ČSAV. Roku 1954 získal profesuru na Karlově univerzitě. Od 50. let byl expertem ministerstva zahraničních věcí v UNESCO pro výzkum atomového záření. Od roku 1956 vedl katedru dozimetrie ionizujícího záření na ČVUT. V roce 1960 získal titul akademika.

 

Johann Josef Loschmidt (1821 Počerny,část Karlových Varů - 1895 Vídeň)

Narodil se v chudé rodině zemědělce v Počernech. K jeho prvním učitelům v mládí patřil kněz [Adalbert Čech], jenž rozpoznal jeho talent a přesvědčil jeho rodiče, aby jej nechali studovat v piaristickém semináři v Ostrově nad Ohří. Roku 1837 pak přešel na studia do Prahy. Na Karlově Univerzitě studoval filozofii a matematiku; zde se seznámil s profesorem filozofie Franzem Exnerem jemuž špatně sloužil zrak a požádal Loschmidta, aby se stal jeho předčitatelem. Exner zastával reformní názory na výuku a prosazoval vyučování matematiky a přírodních věd jako důležitých předmětů. S Loschmidtem se stali přáteli a Exner mu navrhl, aby používal matematické metody na psychologické jevy. Tak se Loschmidt stal velmi zručným matematikem.

Později Loschmidt přesídlil do Vídně a roku 1868 se stal profesorem fyzikální chemie na Vídeňské univerzitě kde působil do konce své odborné aktivity roku 1891. Zemřel ve Vídni roku 1895.

 

Jiří Bartoška (*  1947 ) český herec, prezident Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech

Po studijích na brněnské JAMU asi rok hrál v brněnském Divadle na provázku (Husa na provázku), poté v roce 1973 přesídlil na sever Čech do ústeckého Činoherního studia odkud pak v roce 1978 přešel do pražského Divadla Na zábradlí. V roce 1991 z tohoto divadla odešel společně s mnoha svými kolegy herci do nově založeného Divadla Bez zábradlí, kde působí dodnes.

Jedná se také o úspěšného filmového a televizního herce. Často také propůjčuje svůj hlas jako voiceover prři komentování cestopisných a dokumentárních filmů.

Od roku 1994 působí coby prezident Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kde spolupracuje zejména s filmovou kritičkou paní Evou Zaoralovou.

 

David Becher ( 1725 - 1792)

Svým celoživotním působením David Becher prosadil realizaci pokrokových léčebných metod, které si zachovaly platnost až do současnosti. Zcela právem se pro Davida Bechera vžil čestný titul Hippokrates Karlových Varů. Zemřel před 217 lety.
David Becher se narodil v Karlových Varech dne 19. února 1725 v domě U Dvou řetězů. Pocházel z nejstaršího karlovarského rodu, z něhož téměř v každé generaci vzešel nějaký lékař či lékárník. Vyrůstal v těsné blízkosti Vřídla, a tak byl bezpochyby již od malička silně ovlivněn fenoménem léčivých, v ústním podání přímo zázračných zřídel. Kromě toho žil v osvícenské době, která jevila nezvyklý zájem o veškeré přírodní jevy.

Po absolvování latinské školy při piaristickém klášteře v Ostrově odešel David Becher roku 1746 na pražskou univerzitu. Svá studia začal filozofií, ale po dvou letech přešel na medicínu. Jeho největší zálibou byla chemie. Po graduaci na doktora medicíny (1751) působil krátce jako lékař ve Vídni, odkud se však vrátil do rodných Karlových Varů, aby se zde naplno věnoval balneologické praxi a studiu pramenů. Kvůli svému nejvyššímu zájmu odmítal i lákavé nabídky pracovních míst z Prahy. Roku 1758 se stal lázeňským lékařem, jenž měl díky nejlepším dobrozdáním od vídeňské lékařské obce vždy postaráno o vybranou klientelu. Jako všestranně nadaný a erudovaný lékař věděl o nejnovějších poznatcích své doby a také je dokázal uvádět v praxi. Právě v tomto směru převyšoval všechny své předchůdce.

 

 

Zdroj : Wikipedie , Sedmička.cz